ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือ สำหรับเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนเบี้ยผู้พิการ อบต.โนนสะอาด

คู่มือ สำหรับเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ อบต.โนนสะอาด

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2566

คู่มือการปฏิบัติงานรูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

           ประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการและงานสารบรรณ pdf

คู่มือแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ pdf

คู่มือการลงข้อมูลข้อมูลในระบบทะเบียนบุคลากรท้องถิ่น pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 pdf

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี pdf

 คู่มืองานทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน อปท. รวบรวมโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น pdf

การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการและงานสารบรรณ pdf

ผู้บริหารท้องถิ่น

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
571
1284
4834
318028
7837
20877
325458

Your IP: 44.222.64.76
Thu, 13 Jun 2024 22:26:58 +0000

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด