ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

E-service

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกล
ภาพกิจกรรมการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
ภาพกิจกรรมการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
ภาพกิจกรรมการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
ภาพกิจกรรมการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
ภาพกิจกรรมการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
ภาพกิจกรรมการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
ภาพกิจกรรมการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
ภาพกิจกรรมการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
ภาพกิจกรรมการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
ภาพกิจกรรมการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
ภาพกิจกรรมการโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ บ้านนาเหมือด ม.2 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ บ้านนาเหมือด ม.2 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ บ้านนาเหมือด ม.2 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ บ้านนาเหมือด ม.2 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ บ้านนาเหมือด ม.2 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ บ้านนาเหมือด ม.2 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
โครงการปั่นปลูกป่าปล่อยปลา ประจำปี 2566
โครงการปั่นปลูกป่าปล่อยปลา ประจำปี 2566
โครงการปั่นปลูกป่าปล่อยปลา ประจำปี 2566
โครงการปั่นปลูกป่าปล่อยปลา ประจำปี 2566
โครงการปั่นปลูกป่าปล่อยปลา ประจำปี 2566
โครงการปั่นปลูกป่าปล่อยปลา ประจำปี 2566
โครงการปั่นปลูกป่าปล่อยปลา ประจำปี 2566
โครงการปั่นปลูกป่าปล่อยปลา ประจำปี 2566
โครงการปั่นปลูกป่าปล่อยปลา ประจำปี 2566
โครงการปั่นปลูกป่าปล่อยปลา ประจำปี 2566
โครงการปั่นปลูกป่าปล่อยปลา ประจำปี 2566
โครงการปั่นปลูกป่าปล่อยปลา ประจำปี 2566
โครงการปั่นปลูกป่าปล่อยปลา ประจำปี 2566
โครงการปั่นปลูกป่าปล่อยปลา ประจำปี 2566

ประกาศประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด 

 ประชาสัมพันธ์ เรื่องสำคัญที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนถึงวัยผู้สูงอายุ

                เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

               เป็นพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด 

               เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง  การริบหลักประกันสัญญา เพื่อนำเงินมาแก้ไขซ่อมแซมงาน

               ก่อสร้าง เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

            ตามที่กฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางานและจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2554 โดยต้องรับคนพิการเข้าทำงาน 1 ต่อ 100 ของจำนวนผู้ปฏิบัติงาน 

            ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ขอสนับสนุนให้มีการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการอย่างเท่าเทียมกันในตำแหน่งต่างๆอย่างไม่มีการกีดกัน

            สามารถดาวโหลด คู๋มือการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการสำหรับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

               เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด 

               เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2567

               เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดิน

               และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 

               เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย

               ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

               เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาและเลือกสรร

               เป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบต.โนนสะอาด

               เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

               เป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบต.โนนสะอาด

               เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง ระเบียบสภา อบต.โนนสะอาดว่าด้วยการดำเนินการ

               ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

               เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566| โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณพ.ศ.2567 

              1.ประกาศ pdf  2.ข้อบัญญัติงบประมาณ pdf 

               เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566| โดย : admin | เปิดอ่าน pdf pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้สอบผ่านการสอบ

               คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

               เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566| โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง

               ประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

               เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566| โดย : admin | เปิดอ่าน pdf       

ประกาศอำเภอบ้านม่วง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.โนนสะอาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

               เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566| โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.โนนสะอาด

               เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.โนนสะอาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

              ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

               เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานของพนักงานส่วนตำบล

               เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2566

                เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

                เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

               เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ

               พ.ศ.2566

               เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของ อบต.โนนสะอาด ประจำปี

               งบประมาณ พ.ศ.2566

               เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของ อบต.โนนสะอาด

               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

               เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

               ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด 

               เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง แก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างส่วนตำบลประจำปี

              งบประมาณ พ.ศ.2565 เปิดอ่าน pdf 01 เปิดอ่าน pdf 02

               เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf 01 เปิดอ่าน pdf 02

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างส่วนตำบลประจำปี

              งบประมาณ พ.ศ.2565

               เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

              ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 

               เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

              ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

               เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

              ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

              เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

               ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 

              เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

              ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

              เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf 

ประกาศ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

               ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 

               เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565  | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

              ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 

              เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง รายชื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

               ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 

              เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

              ลงทะเบียนประจำ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

              เผยแพร่วันที่ :  พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

               ลงทะเบียน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 

              เผยแพร่วันที่ :  มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

              ลงทะเบียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

              เผยแพร่วันที่ :  กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

              ลงทะเบียนประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 

              เผยแพร่วันที่ :  มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ผู้บริหารท้องถิ่น

ลิงค์น่าสนใจ

som54654849

ระบบข้อมูลข่าวสาร

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
22
623
4908
318028
7911
20877
325532

Your IP: 44.222.64.76
Fri, 14 Jun 2024 00:39:07 +0000

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด