ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประกาศ-สอบราคา-ประกวดราคา-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ-สอบราคา-ประกวดราคา-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวงแผ่นดิน 2096 ถึงหน้า

                โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด บ้านนาเหมือด หมู่ที่ 2 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 

                ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                เผยแพร่วันที่  20 พฤษภาคม 2567 |โดย : admin เปิดอ่าน pdf

 ประกาศร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวงแผ่นดิน 2096 

                หน้าโรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด บ้านนาเหมือด หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

                เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังลำห้วยอีเฒ่าตรงนานายสุวิทย์ 

               อินสุวรรณ บ้านไทยเสรี หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายวัดป่า-ลำห้วยซาง

               บ้านสามแยกพิทักษ์ใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านคำบอน-ดงขี้เหล็ก

               บ้านไทยประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายประดิษฐ์ พรมสุรีย์

               บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งโคมไฟถนนส่องสว่างคุ้มทางโค้ง

               บ้านนาเหมือด หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนายกำจัด สอนแคน

               บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

               เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ให้กับศูนย์พัฒนา

               เด็กเล็กในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

               เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที ให้กับศูนย์พัฒนา

               เด็กเล็กในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

               เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร) กองคลัง

               โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

               เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ

              (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

               เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.นางกัญญา ราชปึ

               ถึง  โรงเเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์  บ้านสามแยกพิทักษ์ใต้ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

               เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.นายพงษ์พัฒน์ เมืองคุณงาม

               ถึง บ้านนายชุน แก้วกิ่ง  บ้านสามแยกพิทักษ์ใต้ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

               เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนานางนกแก้ว สอนเคน

               ถึง บ้านนางบุญเฮือง จันทร์ศรี บ้านนาเต่า ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

               เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

               (เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in One และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

               เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 3,4 และหมู่ที่ 7

               เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 5,8 และหมู่ที่ 10

               เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

              จากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2096 ถึง สะพานกรม บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 7 

               เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

               รหัายทาง 91-005 จากบ้านไทยเสรี หมู่ที่ 8 ถึง เขตตำบลบ่อแก้ว (e-bidding)

               เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ประกาศ อบต.โนนสะอาด เรื่อง ประกวดราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง 91-005

              จากบ้านไทยเสรี หมู่ที่ 8 ถึง เขตตำบลบ่อแก้ว (e-bidding)

              เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน pdf

ผู้บริหารท้องถิ่น

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
582
1284
4845
318028
7848
20877
325469

Your IP: 44.222.64.76
Thu, 13 Jun 2024 22:45:32 +0000

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด